Tournoi vum DT Diddeleng (27/09/2020)

Tournoi vum DT Diddeleng (27/09/2020)

Nozedroen bleiwen nach Resultater vun dem Tournoi vum DT Diddeleng vum 27/09/2020:

Pit Olinger get 2ten an der B3/C1 an 3ten an der C1/C2
Pit Rauchs get 3ten an der B3/C1
Claude Rauchs get 3ten an der B2/B3

weiderhin bonne chance