Centre Sportif Niki Bettendorf
aal an nei Sportshaal

Centre Sportif Niki Bettendorf

Direkt hannert der aktueller Sportshaal bei der Gemeng as den Chantier vun dem neien "Centre Sportif Niki Bettendorf"... fir eischt hoffen mir op een baldegen Restart vun den Sportsaktiviéiten am Joer 2021 an dono fréen mir eis schons op den neien Sall fir den Dësch-Tennis am neien "Centre Sportif Niki Bettendorf"
vir riets am Bild di aktuell Hall bei der Gemeng, hannen am Bild den neien "Centre Sportif Niki Bettendorf" an lenks een Deel vun der Gemeng
🏓🔝👍👏